Webes adat-elemzés, honlap-tervezés és optimalizálás.

Jelen dokumentum útmutatóként szolgál. Semmilyen felelősséget nem vállalunk használatáért. Amennyiben személyre szabott nyilatkozatot szeretne weboldalára, kérjük, keressen fel internetes jogászt. v4.1+MB

Adatkezelési tájékoztató

Ezúton tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét az alapvető adatkezelési és adatvédelmi szabályokról.

1. Az adatkezelés során követett elveink

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez nekünk, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
 • az adatok kezelése során – az ügyfelek színvonalas kiszolgálása érdekében – amennyiben a folyamatban további adatfeldolgozók is részt vesznek, ezeket a változásokat is átvezetjük a jelen tájékoztatóba.

2. Adatkezelők

Felelős adatkezelő / vállalkozás neve: Musulin Béla
Weboldal: https://www.webmestermu.hu
E-mail cím: hello@webmestermu.hu
Székhely: 7694 Hosszúhetény, Verseny u. 44.
Adószám: 55582267-1-22 (alanyi adómentes magánszemély)

Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a fenti e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást. A választ 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Fióktelephely: –

Cégjegyzékszám: –

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatkezelő (1): ________-____________

Cím (1): ____________-________

3. Adatfeldolgozók

Tárhely szolgáltatás:

Tárhelyszolgáltató neve: Nethely Kft. 

Tárhelyszolgáltató adószáma: 23358005-2-43.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1115 Budapest, Halmi u. 29.

Tárhelyszolgáltató honlapja: nethely.hu

Tárhelyszolgáltató email címe: info@nethely.hu

Számlázás:

Szamlazz.hu

Hírlevél küldő szolgáltatás:

Mailerlite.com

Statisztikai célú elemzések:

Google.com, Facebook.com, Hotjar.com

4. A kezelt adatok köre - a mi kötelességünk

Személyes adatokat felelősen kezeljük, mindent megteszünk az adatbiztonság érdekében.

Tevékenységünk során NEM gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

A hírlevél feliratkozás során kezelt adatok tárolása titkosított módon történik, az adatkezelőn kívül más nem férhet hozzá.

A statisztikai célú adatgyűjtés során az elemzések nem tartalmaznak személyes azonosításra visszavezethető információkat.

Weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha értesítésekre regisztrálni, vagy tagként bejelentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban kívánnak részt venni.

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsoljuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a hozzánk beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

5. Az Ön adatkezelési kötelessége

Miért fontos ez az Ön számára, mire kell figyelnie?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Ha Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg!

6. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről, nyereményjátékokról?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van? Mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a hírlevél hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból 15 napos határidővel vállaljuk.

Kampányjelleggel szervezhetünk nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

7. Egyéb adatkezelési jogaink

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Az adatkezelőt a bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetnek. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatóink bűncselekményt követ el vagy informatikai rendszer szolgáltatásait támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Az adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködőink és munkavállalóink előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu


Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – közvetlenül lépjen kapcsolatba a honlap adatkezelőjével, tulajdonosával.

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jog-orvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

A személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adat-továbbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint a hatályos díjszabás szerinti költségek vállalásával – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

9. Melyek az adatkezelési tevékenységünkre vonatkozó fő jogszabályok?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • a digitális ágazat vonatkozásában a versengő és tisztességes piacokról, valamint az (EU) 2019/1937 és az (EU) 2020/1828 irányelv módosításáról (digitális piacokról) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/1925 rendelete (2022. szeptember 14.) (DMA)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

10. Technikai melléklet: Mik az anonimizált adatok, sütik és hogyan kezeljük?

Olyan technológiákat használunk, amik a helyes működéshez szükségesek, valamint segítenek jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a Weboldal magasabb színvonalú és hatékonyabb működését. Önnek is nagyon hasznos, mert a navigáció funkcióin túl a személyes internetes élményhez járulnak hozzá, valamint a hirdetési csalások felderítéséhez is alkalmasak!

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű szöveges adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja ideiglenesen

A sütik nem tartalmaznak személyes adatokat, neveket, jelszavakat, kivétel az épp aktuális internet kapcsolat IP címe. 

A sütik kezelését teljes mértékben Ön szabályozhatja, legtöbbjük egyéni hozzájárulást igényel, amit a honlap első megjelenésekor egy rövid tájékoztatás ablakában adhat meg vagy a kapcsolók beállításával korlátozhat. 

Az adatkezelés jogalapja az Ön beleegyezése. Az ú.n. “cookie” és hasonló technológiák, mint követőkódok, re-marketing címkék, pixelek a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe. A sütik elfogadása a jelszavas hozzáférések biztonsági kockázatát NEM befolyásolja. A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk NEM az elvárt módon, esetleg egyáltalán NEM működik!

Az alapvető technikai sütik során csak a munkamenet azonosítása történik, amik szükségesek a webszerver számára a megfelelő adatmegjelenítési válaszok megjelenítéséhez. Célja a honlap működésének biztosítása. Ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. (Az adatkezelés jogalapja a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.)

A kényelmi sütik önkéntes hozzájárulás után használhatók. Egyik csoportja az ún. egyéni sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.

statisztikai sütik előnye, hogy a weboldal tulajdonosa a névtelen adatokból jobban megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. Használatukkal a szolgáltatások számára tervezhető elegendő erőforrás az igényelt funkciók zökkenőmentes ellátására. A marketing sütik a tartalmak látogatottságának követése alapján segítik, hogy más érdeklődők könnyebben megtalálhatják az Ön által megnyitott oldalakat és az aktivitás alapján még érdekesebbé tegyük azt. Ezért kérjük hozzájárulását a Google Analytics, a Facebook Pixel, valamint a HotJar rendszer nyomkövetéseihez. 

Harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot NEM gyűjthetnek. Kivétel a jogszabályban rögzített, hatósági megkeresés ritka esetei. A harmadik féltől származó sütikről (third party cookie) részletesen ezen az oldalon olvashat.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Safari, stb.) többsége alapbeállításként nem tiltja a sütik letöltését és használatát. A későbbiekben is Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. Leírás a beállítás, törlés módjáról: Google Chrome böngészőcsalád (Opera, Vivaldi, Brave), Mozilla Firefox böngésző, Microsoft Edge böngésző, Apple Safari böngésző.

2024 márciusa óta megváltozott jogszabályok miatt az alkalmazott sütikkel kapcsolatos tájékoztatást külön részletezzük, amit itt talál:

11. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket ezen a honlapon tájékoztatja, mint elsődleges adatkezeléssel kapcsolatos információk közzétételi helyen.

Kelt: 2024.03.26.

Adatkezelési tájékoztató (WP)

Az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogi szabályozás előírásainak történő megfelelés céljából írásba foglaljuk az adatvédelmi feltételek, irányelvek alapján készült adatkezelési tájékoztatót.

Kik vagyunk?

Az alábbi adatkezelés feltételek a https://www.webmestermu.hu honlap oldalaira, működtetésére vonatkozik.

Kapcsolati adatok

A weblap tartalom felelőse elérhető a https://www.webmestermu.hu/kapcsolat/ elérhetőségek bármelyikén.

 

Mely személyes adatokat és milyen céllal gyűjtünk

Kapcsolatfelvételi űrlapok

 

A Kapcsolat űrlapon kötelező megadni a Név, E-mail cím és üzenet cellák tartalmát, valamint önkéntesen hozzájárulni ezen adatok kezeléséhez abból a célból, hogy kapcsolatba kerülhessünk. Az űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Hírlevél feliratkozás űrlapok

 

Amennyiben Ön értesítést kíván megadni, a feliratkozás űrlapon kötelező megadni a Név, E-mail cím cellák tartalmát, valamint önkéntesen hozzájárulni ezen adatok kezeléséhez abból a célból, hogy a jövőbeli friss bejegyzések közzététele során értesítést küldjünk a megadott e-mail címre. Az űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hash-nek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kép feltöltése kerülne a honlapra, kerülni kell az az olyan képeket, amelyekben az EXIF információ GPS pozíció adatokat tartalmaz. A honlap látogatói ugyanis ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha Ön hozzászólást ír a honlapon, bejelentkezve maradhat a megadott név, e-mail és webcím eltárolásával egy sütiben. A tárolás az Ön kényelmi céljait szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltenie. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha ellátogat a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik 2 napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti 1 évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés 2 hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Érvényessége 1 nap múlva lejár.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

…Később kerül alkalmazásra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei